Phòng Giáo dục và Đào yêu cầu hiệu trưởng các trường tập trung nhiệm vụ CNTT trong tháng 12/2019.